Euro Converter / Euro Rechner

Based on that 1 Euro = 1.95583 DM:

Convert euro to DM

Enter Euro:

DM:


Convert DM to euro
Enter DM:

Euro: